Seksbios in Limburg met homo-ontmoetingsplaats
Winkelwagen
Ga naar de winkelwagen
   
Producten
Betaalmethodes
 
Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LaDuchesse.nl (International Video Limburg) met derden ("Koper") zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: "Voorwaarden") van toepassing. Het door Koper accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 
Al hetgeen in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van LaDuchesse.nl (International Video Limburg) wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door LaDuchesse.nl (International Video Limburg) ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op toekomstige overeenkomsten met Koper, ook indien de toepasselijkheid van deze Voorwaarden bij het sluiten van deze overeenkomsten niet uitdrukkelijk is overeengekomen.
 
Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten
Alle aanbiedingen van LaDuchesse.nl (International Video Limburg) zijn vrijblijvend. LaDuchesse.nl (International Video Limburg) behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment haar prijzen en leveringsvoorwaarden te wijzigen.
 
Bestellingen geschieden door middel van het door Koper invullen van een online bestelformulier, of het doen van een bestelling per email, fax, telefoon of post. De bestelling houdt een voor Koper bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst in. Het aanbod wordt geacht te zijn gedaan wanneer het LaDuchesse.nl (International Video Limburg) heeft bereikt.
 
LaDuchesse.nl (International Video Limburg) kan een bestelling binnen 7 kalenderdagen accepteren door middel van een e-mail aan het door Koper opgegeven e-mailadres ter bevestiging van de bestelling en (of) door toezending van het bestelde product. Indien de bestelling niet binnen deze termijn op een van de hiervoor genoemde wijzen is geaccepteerd, geldt de bestelling als geweigerd.
 
Artikel 3. Conformiteit
De beschrijvingen en specificaties van het bestelde product zijn gebaseerd op de informatie van de fabrikant van het betreffende product. Hiervan kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 
Artikel 4. Prijzen
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.
 
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verpakkings-, verzekerings- en verzendkosten.
 
Alle genoemde prijzen, inclusief die voor verpakking en verzending, gelden slechts voor bestellingen binnen Nederland, en slechts op het tijdstip van de bestelling. LaDuchesse.nl (International Video Limburg) is gerechtigd alle prijzen op elk moment aan te passen, waarmee de daarvoor gehanteerde prijzen automatisch komen te vervallen. Slechts de op het moment van de bestelling vermelde prijzen zijn geldig.
 
Indien de prijzen in de periode gelegen tussen de bestelling en de levering, c.q. de uitvoering van de overeenkomst stijgen, is Koper gerechtigd de bestelling te annuleren of (naar zijn keuze) de overeenkomst te ontbinden binnen zeven werkdagen na mededeling van de prijsverhoging LaDuchesse.nl (International Video Limburg).
 
Artikel 5. Bedenktijd
Koper heeft het recht om de koop binnen 7 werkdagen na ontvangst van het geleverde product te ontbinden door het doen van een mededeling aan LaDuchesse.nl (International Video Limburg). Dit recht op ontbinding geldt niet, wanneer Koper handelt in beroep of bedrijf, alsmede wanneer de koop zaken betreft als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 BW.
 
Binnen 7 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient Koper het product terug te zenden aan LaDuchesse.nl (International Video Limburg). De kosten voor terugzending zijn voor rekening van LaDuchesse.nl (International Video Limburg).
 
Koper mag met betrekking tot het product ten aanzien waarvan de koop is ontbonden geen handelingen verrichten die (krachtens de bij het product geleverde beschrijving, handleiding of anderszins) zijn voorbehouden aan de fabrikant of door deze aangewezen personen. Onder deze handelingen zijn onder meer begrepen het verwijderen van verzegelingen, serienummers of vergelijkbare handelingen.
 
Bij beschadiging of tenietgaan van een product heeft LaDuchesse.nl (International Video Limburg) het recht op schadevergoeding, tenzij de schade een aantoonbaar direct gevolg is van normaal gebruik met als uitsluitend doel het product uit te proberen, en indien hierbij de bij het product behorende voorschriften zijn opgevolgd. Het recht tot ontbinding geldt niet indien het product:
 
door zijn aard niet kan worden teruggezonden;
duidelijk persoonlijk van aard is;
snel kan bederven of verouderen; en/of,
video-opnamen of computerprogrammatuur betreft en Koper de op dit product aangebrachte verzegeling heeft verbroken.
 
Artikel 6. Levering en overmacht
Levering geschiedt door toezending van het gekochte product aan het door Koper opgegeven afleveradres.
 
De termijn voor levering is in de catalogus op de website aangegeven. De aangegeven termijnen zijn evenwel indicatief en voor LaDuchesse.nl (International Video Limburg) niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een leveringstermijn is overeengekomen.
 
LaDuchesse.nl (International Video Limburg) kan te allen tijde de overeenkomst ontbinden indien het bestelde product (tijdelijk) niet verkrijgbaar is, dan wel Koper een aanbod doen tot levering van een in prijs en kwaliteit vergelijkbaar product.
 
Indien levering onmogelijk is doordat het product (tijdelijk) niet beschikbaar is, wordt Koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en betaalt LaDuchesse.nl (International Video Limburg) de koopprijs zo snel mogelijk (en in ieder geval binnen 30 dagen na deze kennisgeving) terug.
 
Onmogelijkheid van levering wordt zo spoedig mogelijk aan Koper medegedeeld, eventueel met een gelijktijdig aanbod tot levering van een in prijs en kwaliteit vergelijkbaar product. Uiterlijk binnen 30 dagen na voornoemde mededeling betaalt LaDuchesse.nl (International Video Limburg) de koopprijs aan Koper terug, tenzij intussen een nieuwe overeenkomst is gesloten.
 
LaDuchesse.nl (International Video Limburg) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of vertraagd in behandeling nemen van een bestelling, vertraging in de levering, het uitblijven van levering, of door welke andere oorzaak dan ook, tenzij en voor zover vast is komen te staan dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van LaDuchesse.nl (International Video Limburg).
 
Bij vertraging in de levering wegens het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het product (of enige andere oorzaak welke niet in de macht van LaDuchesse.nl (International Video Limburg) ligt), wordt Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien voornoemde oorzaak 4 weken na het sluiten van de overeenkomst nog voortduurt, kan elk van beide partijen de overeenkomst ontbinden. Bij levering worden de kosten voor verpakking en verzending apart vermeld.
 
Artikel 7. Betaling, opschorting en verrekening
Levering geschiedt slechts tegen vooruitbetaling of onder rembours. Betaling geschiedt in beginsel op de wijze zoals door Koper geïndiceerd bij de bestelling.
 
In bepaalde gevallen, naar vrije keuze van LaDuchesse.nl (International Video Limburg), kan aan ondernemingen worden geleverd tegen betaling achteraf of volmacht tot het automatisch (doen) incasseren van de koopsom, vermeerderd met alle bijkomende kosten, doch slechts indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. Indien een van deze wijzen van betaling is overeengekomen, is de vordering van LaDuchesse.nl (International Video Limburg) evenwel direct na het sluiten van de overeenkomst opeisbaar.
 
Alle betalingen geschieden zonder enige vorm van verrekening, inhouding of opschorting, uit welken hoofde dan ook, behoudens indien en voor zover de betreffende vordering van Koper door LaDuchesse.nl (International Video Limburg) wordt erkend of deze anderszins is vast komen te staan.
 
Aan de bestelling kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van LaDuchesse.nl (International Video Limburg).
 
Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden van rechtswege in verzuim, en vanaf die dag een rente van 1% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd over het openstaande bedrag. LaDuchesse.nl (International Video Limburg) is gerechtigd om, indien Koper met enige betaling waartoe hij is gehouden in gebreke blijft de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, of deze te ontbinden.
 
Koper is niet gerechtigd enige verplichting tot betaling of teruglevering op te schorten in afwachting van nakoming van een verplichting door LaDuchesse.nl (International Video Limburg), tenzij beide verplichtingen voortvloeien uit (ontbinding van) dezelfde overeenkomst.
 
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van door LaDuchesse.nl (International Video Limburg) geleverde producten gaat pas over op het moment dat Koper al hetgeen deze op grond van de enige overeenkomst aan LaDuchesse.nl (International Video Limburg) verschuldigd is, heeft voldaan.
 
Het risico van het product gaat reeds op het moment van de feitelijke aflevering over op Koper.
 
Enige vorm van overdracht, verhuur, verpanding, bezwaring, overdracht tot zekerheid van het product, of enige vorm van verandering aan het product door Koper is niet toegestaan zolang Koper de eigendom nog niet heeft verkregen, een en ander behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LaDuchesse.nl (International Video Limburg).
 
Artikel 9. Garantie
Koper is gehouden om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Koper LaDuchesse.nl (International Video Limburg) daarvan zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering (althans na het moment waarop constatering redelijkerwijze mogelijk was), schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Koper kan er geen beroep meer op doen dat het product niet aan de overeenkomst beantwoord indien hij de verkoper daarvan niet binnen vooromschreven periode op de hoogte heeft gesteld.
 
Schade aan het product als gevolg van het in strijd met de voorschriften of deze Voorwaarden handelen door Koper, bij het inbouwen, aansluiten, bedienen of opslaan van het product, is voor rekening en risico van Koper. Voorschriften die in acht dienen te worden genomen betreffen in ieder geval (maar niet uitsluitend) de voorschriften zoals verstrekt door de fabrikant van het product.
 
Artikel 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten is LaDuchesse.nl (International Video Limburg) in geval van overmacht gerechtigd, naar haar keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan Koper, zonder dat LaDuchesse.nl (International Video Limburg) gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan LaDuchesse.nl (International Video Limburg) kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 11. Aansprakelijkheid en (transport) schade
Elke aansprakelijkheid van LaDuchesse.nl (International Video Limburg) is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de schade die in vergelijkbare gevallen redelijkerwijs kon worden voorzien.
 
LaDuchesse.nl (International Video Limburg) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies van data op bij LaDuchesse.nl (International Video Limburg) gekochte opslagmedia. Van aansprakelijkheid van LaDuchesse.nl (International Video Limburg) kan slechts sprake zijn in geval van opzet of grove schuld.
 
Indien het product of de verpakking bij levering zichtbare, c.q. merkbare schade heeft, is Koper verplicht dit onmiddellijk bij de transporteur te melden en de ontvangst te weigeren. Tevens dient hij onmiddellijk LaDuchesse.nl (International Video Limburg) schriftelijk op de hoogte te stellen van deze schade.
 
Verborgen gebreken dienen, na hun ontdekking, onmiddellijk en schriftelijk aan LaDuchesse.nl (International Video Limburg) te worden gemeld.
 
Artikel 12. Privacy
LaDuchesse.nl (International Video Limburg) behandelt alle gegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 
Alle door Kopers verstrekte gegevens worden uitsluitend door LaDuchesse.nl (International Video Limburg) gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze Voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van LaDuchesse.nl (International Video Limburg) noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is.
 
Artikel 13. Overige bepalingen
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd is met een bepaling van dwingend recht, of om enige andere reden buiten toepassing wordt gelaten, dan blijft de geldigheid van deze Voorwaarden voor het overige in stand en zal de ongeldige bepaling worden vervangen voor een door LaDuchesse.nl (International Video Limburg) vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.
 
LaDuchesse.nl (International Video Limburg) is gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het door Koper opgegeven adres.
 
LaDuchesse.nl (International Video Limburg) is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.
 
Op alle overeenkomsten met LaDuchesse.nl (International Video Limburg) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  
Copyright © La Duchesse Alle prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven